6773 E Davison, Detroit, MI

Winston-Traitel Realty sold 6773 E Davison to SMI Engineering, who will use it as their new headquarters.